ભાલ નો નેસ

સ્પે. હનુમંત થાળ

આ થાળ મા અમારી દરેક વાનગી પ્રેમપૂર્વક પીરસવામાં આવી છે.એકવાર અમારી સ્પેશીયલ આઈટમ નો સ્વાદ જરૂર માણો.