શુદ્ધ સાત્વિક , સ્વાદિષ્ટ અને આરોગયપ્રદ
અસલ ભાલનો સ્વાદ.

Address

Bhal No Nesh
Ahmedabad-Bhavnagar Highway
Tagdi-Akru Road,
Akru,Dhandhuka Gujrat 382250.

Reach Us

Working Hours

Everyday: 10 AM – 3 PM

Everyday: 7 PM – 12 AM

© {{Y}}. All Rights Reserved.Powered by Sarola Infotech.